Product Search
Keep in touch! For fun and updates...

 Please 'like' us on    Facebook    

facebook  
 

Please 'follow' us on Twitter

twitter

The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 

“Beth?”, “Pam?”, “Eh?”, “Ooo. Neis.” – Enwau’r plant! gan Llinos Dafydd

Posted on

0 Comments

“Beth?”, “Pam?”, “Eh?”, “Ooo. Neis.” – Enwau’r plant!

Fy hoff eiliad i o’r dydd yw’r eiliad honno pan fydd yr olaf o’r plant yn disgyn i gysgu. Tawelwch. A llonyddwch. Yr eiliad honno, dw i’n rhoi fy nhraed lan (gan drio anwybyddu’r llanast a’r teganau o gwmpas y tŷ er mwyn trysori’r heddwch!). Er cymaint yw’r pleser i fagu plant, mae hefyd yn waith caled. Felly rhaid ymlacio weithiau, heb deimlo’n euog am wneud hynny! Sgwn i beth yw eich hoff eiliad chithau o’r dydd? Gadewch sylw, bydd yn ddifyr i weld yr amrywiaeth!

I’r rheini ohonoch sydd ddim yn fy adnabod, dw i’n byw gyda fy nheulu bach ym Mhenrhiwllan yng ngorllewin Cymru.

Dw i’n fam i dair o ferched bach hyfryd. Mari Glwys, 5 oed; Magw Jên, 21 mis; a Jano Rael, 7 mis. Ac maen nhw’n werth y byd. Pob un ohonyn nhw’n gymeriadau bach, gyda phersonoliaethau mor wahanol i’w gilydd. Yr hynaf yn annwyl ac yn dweud perlau bob dydd. Y ferch ganol yn ddireidus ac o’r eiliad y mae hi’n codi’n y bore, tan yr eiliad y mae hi’n mynd i gysgu, mae hi fel corwynt o gwmpas y lle, byth yn llonydd. Dyw hi ddim yn llonydd pan mae’n cysgu hyd yn oed! A’r ferch leiaf wedyn, er yn ifanc, yn wên o glust i glust drwy’r amser, ac yn ddigon bodlon i orwedd a gwylio anturiaethau’r ddwy arall.

Mae llawer wedi fy holi am enwau’r plant – a dw i ddim yn siŵr iawn a’i bod yn boleit y maen nhw pan maen nhw’n gwenu a nodio a dweud bod yr enwau’n neis. Ond pan mae’n dod i ddewis enwau, mae gen i chwaeth am rai hen ffasiwn. Byddai’n braf pe bai lot mwy o’r hen enwau yn cael eu hatgyfodi.

Dyma Mari Glwys i ddechrau. Jane Mary oedd enw fy mam-gu, ochr fy mam. A Mary Anne yw enw fy mam. Mi oedd yn naturiol, felly, i enwi’r ferch hynaf yn Mari.  Wnaeth y Glwys fy nharo wrth glywed y gair ar raglen ar S4C – lle’r oedd y Prifardd Tudur Dylan Jones yn sôn am gerddi serch. Dyma edrych yn y geiriadur yn syth, a gweld mai’r ystyr ydy ‘tlws, prydferth’. Ac wrth weld fy maban bach newydd-anedig ar ôl ei geni – Mari Glwys oedd hi i fi, yn syth.

Mari Glwys

Ymlaen nawr at Magw Jên. Ffurf ar Margaret ydy Magw, a digwydd bod mae gan fy mam fodryb (chwaer ei thad) o’r un enw (Anti Magw). Ac wrth gwrs, mae’r Jên yn tarddu o fy mam-gu eto (Jane Mary).  Mi oeddwn i’n meddwl y byd o’r ddwy fam-gu, sydd bellach wedi marw. Mae gen i atgofion melys iawn o dreulio amser gyda Mam-gu Jane, yn godro buwch (y ffordd hen ffasiwn!), torri selsig lawr yn y parlwr, treulio oriau yn darllen llyfrau, a bwyta tartenni gyda ffrwythau o’r ardd... Byddai hi wedi bod wrth ei bodd gyda’r merched a’u hwrli bwrli nhw!

Magw Jen

A dyma i chi Jano Rael, y cyw melyn olaf. Oedd rhaid meddwl llawer cyn dewis enw’r drydedd – doedd Ifan a finnau ddim yn gytûn. Roeddwn i’n hoffi’r enw Rado (ffurf arall ar Rachel), ond roedd gas gan Ifan yr enw. Dw i ddim yn siŵr iawn a ydy Jano’n ffurf ar enw arall, ond roedd y ddau ohonon ni’n hoffi’r enw, sydd eto, yn hen ffasiwn, braf. Yna daeth y Rael wedyn – mi oedd angen i mi feddwl eto oherwydd diffyg brwdfrydedd Ifan am yr enw ‘Rado’. Roeddwn yn awyddus i gael enw efaill fy nhad yn yr enw – yn anffodus, bu Ruby (Rachel) farw o salwch pan oeddwn i’n fach iawn, iawn. Ond mae gen i un atgof ohoni, sef bod draw yn ei chartref yn Synod Inn, gyda fy mrawd. A dyma ni’n clywed sŵn y fan hufen ia tu allan. Mi wnaeth Dylan, fy mrawd, redeg allan yn syth, a dyma Ruby yn cydio ynof i, a fy nghario i draw at y fan er mwyn dewis hufen ia. Bydden i wedi dwlu dod i adnabod mwy o fy Anti Ruby, ond mae bywyd yn greulon iawn ar brydiau. Gobeithio, os ydy’r meirw yn gallu gweld beth sy’n digwydd ar y ddaear, bod Anti Ruby lan yn y nefoedd yn teimlo’n falch iawn o weld ffurf arall o’i henw yn cael ei barhau yn enw un o ferched ei nith.

Jano Rael

A dyna chi – tybed ydych chi dal yn y niwl am ystyr yr enwau? Holwch, os ydych chi. Neu os ydych chi eisiau rhannu beth ydy tarddiad enw eich plentyn / plant chi, rhowch sylw. Byddai’n ddifyr i gael hanesion bach gan rieni arall!

*Yn ogystal â bod yn fam i dair, yn gariad i un, yn forwyn a chogyddes yn ei chartref, mae Llinos Dafydd hefyd yn newyddiadurwr gyda Golwg Cyf.

 

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

Add a comment
Postage...

FREE P&P

Shopping Basket

You currently have no items in your basket.

Make them yours with this very easy payment option

New side column

 Please ensure that the delivery address you provide us via the website is the same as the delivery address you provide us via PayPal. 

  • PayPal
  • Mastercard
  • Maestro
  • Visa
  • Visa Electron
  • American Express
Powered By Paypal