The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

Creu'r cydbwysedd pan yn fam newydd!

Posted on

0 Comments

Dwi 'di cyrraedd yr oedran 'na nawr ble 'ma pawb o'n amgylch i'n priodi, cael babis ac yn setlo lawr fel teuluoedd bach hapus. A dwi o hyd yn joio yng nghwmni'r teuluoedd bach newydd, a cael cwrdd a babi bach sbesial arall. Ym mis Rhagfyr, cafodd Evan ei eni, mab bach arbennig iawn i'm ffrind, Catrin (enw cyffredin iawn yng Nghymru!), mae e'n fachgen bach mor ciwt! Ond gyda phob babi newydd sy'n cael ei eni yn fy nghylch o ffrindie, mae e'n dechre dod yn fwy amlwg i mi faint o waith sy'n mynd fewn i fagu baban newydd. Felly sut mae cadw'r cydbwysedd rhwng bopeth? Dwi'n siwr bod gan bob rhiant newydd ei hanesion eu hunain am fisoedd cyntaf eu plant, ond dyma stori Catrin a'i theulu.  

**************************

Ar ôl dod yn fam am y tro cyntaf, fis Rhagfyr diwethaf, fe wnes i dreulio’r wythnosau cyntaf yn sefydlu’r bronfwydo, dod i ddysgu gyda sut i newid clwt heb wlychu yn y broses, a gweiddi ‘muslin!’ yn amal iawn (pam bod nhw wastod ochor arall yr ystafell pan ‘rych chi eisiau nhw!), ac wrth gwrs mwynhau’r teimlad anhygoel o garu, a dod i nabod fy mabi bach, Evan.

Pan dechreuon ni fynd i’r clinic babanod ar gyfer pwyso a chael y pigiadau cyntaf, fe ofynodd ymwelydd iechyd os oeddem ein dau wedi mentro i unrhyw grwpiau babis eto. Roeddem ni wedi bod mewn ambell gyfarfod grwp bwydo o’r fron gan ddechrau pan oedd Evan rhyw 4 neu 5 wythnos oes (a phan oeddwn i wedi dod i’r pwynt lle oedd fy ‘baby brain’ yn gallu cofio sut oedd dechrau’r car a’i yrru!). Yn ogystal buom yn cwrdd ‘fyny’n rheolaidd gyda ffrind, sy’n fam newydd hefyd - a’i merch fach sydd 3 wythnos yn hŷn nag Evan. Byddem yn mynd am dro, galw draw am goffi (decaff!) a siarad babis, yn cymharu profiadau a safbwyntiau. Rhywbeth gwerthfawr iawn i fam newydd - yn ddefnyddiol ac yn hwyl. Roedd gen i ddiddordeb mewn yoga babi/tylino’r corff ond yn teimlo nad oedd Evan (na fi chwaith!) yn barod ar gyfer y ‘profiad pwll nofio’ ar y pwynt yna! 

Awgrymwyd nifer o grwpiau gwahanol i mi - a oedd yn addo cyfoethogi bywyd cymdeithasol fy mabi a minnau! Gallwn yn hawdd fod wedi gwneud rhywbeth pob dydd o’r wythnos, tra’n cadw ‘apwyntiadau’ gyda’r nos ar gyfer ymwelwyr a oedd eisiau cwtsh gydag Evan. Dechreuais feddwl yn ofalus am yr ospiynau oedd yn agored i ni...pa grwpiau fyddai’n fuddiol i fy mabi, ac i fi. Roeddwn yn ymwybodol fod amser yn mynd yn gyflym iawn a bod Evan yn dod i gyfathrebu gyda ni a dangos ei bersonoliaeth i ni, a bod amser adref yn hynod o werthfawr a sbesial... dod i nabod fy mab bach, a sylwi ar ei batrymau naturiol - pryd mae e eisiau cysgu, chwarae, bwydo. Gan fy mod yn bronfwydo doedd gyda ni ddim rwtîn dyddiol arbennig fel y cyfryw ond rwy’n gweld yn ddiweddar ei fod yn syrthio i fewn i’w rwtîn bach personol ei hun o ddeffro tua’r un adeg a bwydo a chysgu tua’r un amser yn y bore. Mae’r rhan fwyaf o grwpiau yn cael eu cynnal yn y bore (plîs rhywun a wnewch chi greu grwp prynhawn!) ac felly os ydych chi wedi bod fyny’n aml yn y nos yn bwydo, mae’n gallu bod yn sialens i gael y ddau ohonoch allan o’r ty mewn da bryd.

Fel mam newydd, mae’n bosibl i deimlo pwysau i ‘wneud popeth’...mynd i bob grwp...pob cyfarfod. Ond mae pob mam a babi yn wahanol, ac mae ganddynt anghenion gwahanol.  Mae beth sy’n iawn i un, ddim yn iawn i un arall.

Rwy’n teimlo erbyn hyn fod gan Evan a fi y cydbwysedd perffaith i ni rhwng y ‘mewn’ a’r ‘mas’. Rydym yn mynd i Ti a Fi un bore’r wythnos, weithiau yoga babi neu nofio ar fore arall, a’n dal i gwrdd a fy ffrind a’i merch fach hi yn gyson ar gyfer picnics, mynd am dro a sgwrsio. Erbyn hyn, mae ambell fam a babi arall yn yr ardal wedi ymuno gyda ni a bron gellir dweud fod gennym ein grwp bach ein hunain!

Rydw i wrth fy modd yn gweld fy mabi yn ymwneud a babis eraill, yn gwenu, cyffwrdd ac ymateb, tra’n ffurfio perthynas. Ond yn fwy na hynny, yr hyn sydd wir yn sbesial ydy’r amser rydym yn ei dreulio adref fel teulu pan ydym yn chwarae, mwynhau a pharhau i gael ein syfrdanu gan ein mab bach ni.

**************************

Ydych chi'n feichiog am y tro cyntaf? Yn ansicr am sut i fyw bywyd arol i'r un bach cael ei eni? Dwi'n gobeithio'n fawr i chi gael ryw fath o gysur gan stori Catrin - does dim rheolau tra'n magu babi, ond eich bod chi'ch dau (yn fam ac yn faban) yn hapus gyda'r hyn a wnaech o ddydd i ddydd. Os wnewch chi beth sy'n gyfforddus i chi, mi ddaw'r cydbwysedd yn naturiol heb i chi drio! 

Os hoffech chi rannu eich hanesion am fabi, neu os oes gennych unrhyw gyngor i'r rhai sy'n feichiog, neu i famau newydd, anfonwch ebost at [email protected], bydden ni'n dwli eu cyhoeddi ar y blog yma.  

Diolch - Catrin (a Catrin!)

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

Add a comment