The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

Priodas Catrin a Paul - Ein Diwrnod Mawr Hudol, Diolch i Bawb :-)

Posted on

0 CommentsBlwyddyn Newydd Dda i chi gyd, mae 2013 wedi bod yn flwyddyn anhygoel i ni, ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn i 2014 a'r hud a ddaw fel Mr a Mrs Formosa!

Diwrnod hapus Catrin a Paul. Llun gan Peter Meredith Photography

Ar yr 21ain o Ragfyr 2012, ar y dydd yr oedd y byd 'fod' i ddod i ben ac arol 7 mlynedd gyda'n gilydd, mi wnaeth Paul ofyn i mi ei briodi ac r'on i wrth fy modd.

Doeddwn ni ddim am aros blwyddyn cyfan arall heb briodi, felly penderfynom mai'r 16eg o Dachwedd 2013 y byddai'r dyddiad ar gyfer ein diwrnod arbennig....a diwrnod arbennig iawn yr oedd hefyd.

Y gwesteion i gyd tu allan i Eglwys San Pedr, Caerfyrddin. Llun gan Peter Meredith Photography

Am y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod eisiau symud i Gaerfyrddin, lle sy'n teimlo fel adre, yn agos i deulu a ffrindiau. Felly wrth gadw hyn yn ein meddyliau, penderfynom y dylai ein Priodas gymryd lle yn y lleoliad agosaf i'n calonnau, a'r lle y byddwn ni rhywddydd yn y dyfodol agos yn ei alw'n adre. Daethom ar draws yr Eglwys mwya prydferth, Eglwys San Pedr, Caerfyrddin. Ni allwn ddiolch y Parchedig Leigh Richardson ddigon am droi ein breuddwyd yn realiti wrth ganiatau i ni briodi yno.

Eglwys San Pedr, Caerfyrddin. Llun gan Peter Meredith Photography 

Mae gan y ddau ohonom deuluoedd enfawr, llawer o ffrindiau arbennig, ac roeddwn ni am wahodd pawb i bopeth. Serch hynny, mae dod o hyd i leoliad sy'n ddigon o faint i ddal nifer fawr o bobol yn anodd iawn, ond mi wnaeth un o fy ffrindiau gorau, Nia, awgrymu Fishguard Bay Hotel. Er iddo fod yn dipyn o daith o'r Eglwys, doedd dim amheuaeth. O'r dechrau oll, roedd Richard, y Cydlynydd Priodas i'r gwesty, yn ffantastig, ac roeddwn ni'n gwybod ein bod ni mewn dwylo da. O'r dechrau i'r diwedd, roedd Richard, Gerard a staff y gwesty yn anhygoel, ac ni allwn eu hargymell ddigon.

Fishguard Bay Hotel. Llun gan Sarah Peters  Fishguard Bay Hotel. Llun gan Gareth Brittain

Felly gyda'r Eglwys a'r Lleoliad am y Dderbynfa wedi eu harchebu, roedd hi'n amser i siopa! Des i ar draws ffroc fy mreuddwydion arlein, ffroc Disney Alfred Angelo - yr un Eira Wen - a darganfyddais bod Cardiff Bridal Centre, Caerdydd yn ei stocio. Mi wnes i drio'r ffroc Disney ymlaen, ond yn anffodus roedd hi'n amlwg yn syth nad oedd y ffroc yn iawn i mi, ond drwy lwc, gwnaeth y ffroc ola i mi drio ymlaen yn Cardiff Bridal Centre gydio yn fy nghalon. Roedd yn du hwnt o ddisglair, yn gwneud i' nghanol edrych yn fach iawn, ac roedd fy Mam a'n Chwaer yn cytuno mai hon oedd y ffroc i mi - ffroc gan Sophia Tolli o'r enw Estrella. Roeddwn hefyd wedi syrthio mewn cariad gya'r llen disglair a'r tiara aeth mor berffith gyda'r ffroc - roeddwn i'n edrych fel priodferch, roeddwn i'n teimlo fel Tywysoges o Briodferch, a doeddwn i'm yn gallu aros i briodi fy Nhywysog!

Catrin yn gwisgo ffroc gan Sophia Tolli. Cardiff Bridal Centre. Llun gan Peter Meredith Photography

Des i ar draws ffroce prydferth i'r morwynion, lliw claret gorjys aeth yn berffaith gyda'n dewis o liw Eirin. Er bod gen i gymaint o ffrindiau a darpar nithoedd a fyddai wedi gwneud morwynion anhygoel, dwi erioed wedi dweud mai fy chwiorydd, Lowri, Meleri a Rhianedd fyddai fy morwynion pan briodai, ac roedd hynny'n gwneud pethe'n haws. R'on i hefyd methu peidio cael ein
Merch Bedydd, Ellie Ffion, fel ein merch blodau, mae'n rhan mor fawr o'n bywydau ac mae hi wir yn gariad bach.

Catrin a'i Morwynion / Chwiorydd. Llun gan Peter Meredith  Catrin a'r Merch Blodau, Ellie Ffion. Llun gan Peter Meredith

Dewisodd Paul ei frawd, Andrew, i sefyll wrth ei ochr fel y Dyn Gorau, a'i nai, Lucas, a'i frawd-yng-ngyfraith, Gareth, fel ei Tywyswyr - a jiw jiw o'n nhw'n edrych yn smart. Dewisodd Paul wasgod ifori, a gwisgodd Andrew, y Tywyswyr a'r Tadau wasgod a chrafatiaid ifori ac eirin. Diolch i Evans a Wilkins, Caerfyrddin, am roi gwasanaeth heb ei ail, roedd y ddau ohonom wedi dwli ar y gyfres Peter Posh.

Paul a'r Dyn Gorau, Andrew. Llun gan Peter Meredith Photography  Paul, Andrew a'r Tywyswyr Lucas a Gareth. Llun gan Peter Meredith Photography

Gwnaeth yr hyfryd Sarah o Petit Pois Unique ofalu am y blodau ac mi wnaeth y tusw mwya prydferth i mi, dwi'n meddwl mai dyma'r tusw priodasol orau dwi erioed wedi gweld. Sarah wnaeth y tyllau-botwm i'r parti Priodasol hefyd, am ferch ifanc yn dechrau ei busnes, ni allaf canmol ei sgiliau ddigon, mae'n anhygoel. I ychwanegu ychydig sentiment i'r tusw, ategais locedi mewn siap calon oedd yn cynnwys lluniau o'r teulu sydd bellach yn angylion. Dyma oedd fy ffordd bach fy hun o'u cynnwys yn y Briodas, y byddwn i yn cerdded i lawr yr ystlys gyda nhw yn agos i' nghalon, roedd hyn yn arbennig iawn i mi.

Blodau Catrin gan Sarah Peters Petit Pois Unique. Llun gan Peter Meredith Photography  

Y locedi sy'n cynnwys lluniau o'n teulu sydd bellach yn angylion. Llun gan Jason Skyrme

Gwnaeth Mam greu tusw y morwynion ac r'on i mor browd ohoni, mae wastad di bod yn greadigol ac yn artistig, ond mi wnaeth jobyn anhygoel o'r blodau, r'on nhw'n du hwnt o brydfeth. Mam wnaeth drefnu'r blodau'n pert ar gyfer yr Eglwys hefyd, ni wnai fyth anghofio'r maint o waith ac amser wnaeth Mam roi er mwyn ein helpu i gael ein diwrnod arbennig.

Tusw'r morwynion gan Mam. Llun gan Peter Meredith

Gyda ni'n byw mor bell i ffwrdd, roedd e'n gwneud synnwyr i mi aros yn nhy fy chwaer, Lowri, y noson cyn y Briodas, mae'n byw mewn ty fferm gorjys yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin gyda'i phartner, Aled, yn wir y lle gore i baratoi am briodas! R'on i mor mor hapus pan ddaeth ein enwau lan ar sgrin y teledu fel Priodas yr Wythnos yn ystod y tywydd ar S4C, diolch i Lowri am roi ein Priodas ymlaen am hyn, rhodd y gwnaf drysori am fyth bythoedd. Felly gwaneth y bedair ohonan ni chwiorydd a fy ffrind gorau ers plentyndod, Caroline, gael noson tawel, ychydig o win, a ges i rhoddion lyfli ganddynt. Gwnaeth Caroline hyd yn oed rhoi ei
phin Angel i mi fel fy 'rhywbeth wedi'i menthyg'.

Y bore wedyn, r'on ni gyd i fyny am 7yb, a daeth Victoria i ymuno yn yr hwyl i wneud ein gwalltiau. R'on i am steil tebyg i'r merched ym mheintiadau Mark Spain, gwallt cwrliog i fyny, roedd e mor bert. Steil cwrliog i lawr gafodd fy morwynion gyda nodyn bach o sbarcl, r'on nhw wir yn brydferth. Lowri wnaeth ofalu am y colur, dewisodd golur Mac gan ei fod yn nabyddus am fod yn ddi-nam, ni allaf wedi gofyn am unrhywun gwell i wneud fy ngwyneb, roedd hi'n anhygoel.

Gwnaethom archebu Peter Meredith Photography i gofnodi ein Priodas, ac felly gwnaeth Clare gyrraedd i gymryd siotiau o'r paratoi. Aeth Clare ymhellach na'i dyletswydd fel ffotograffydd, gwnaeth hyd yn oed clymu cefn fy ffroc! Gwnaeth Wncwl Gerallt gyrraedd wedyn mewn Volvo lliw arian posh anhygoel i gymryd fi a' Nhad i'r Eglwys. Rhodd arbennig gan Wncwl Gerallt a'i deulu, roedd yn meddwl lot i mi.

Cyrhaeddais yr Eglwys a chyn gynted i mi gerdded trwy'r drws, r'on i 'di llwyr gorlethu, roedd y lle yn llawn dop o wynebau cyfarwydd, ond wedyn mi welais Paul, a d'on i methu credu bod y dydd wedi cyrraedd o'r diwedd. Mae'n debyg i mi bron rhedeg i lawr yr ystlys, ond chware teg, r'on i wedi aros amser maith am hyn! Aeth y Seremoni heibio fel breuddwyd, roedd y Parchedig Leigh Richardson yn ffantastig, cawsom ymateb anhygoel gan ein gwesteion yn dweud pa mor ardderchog oedd y Seremoni. Roedd Guto, fy nghefnder 12 mlwydd oed, yn edrych yn hyderus iawn yn ffilmio'r achlysur, ac ni allwn aros i weld siwt mae e wedi golygu'r holl ffilmio i ni. Nai a nith Paul, Lucas ac Alexis wnaeth y darlleniadau i ni, a gwnaeth y ddau ohonynt ddarllen yn fendigedig. A cyn i ni droi rownd, roedd e wedi gorffen, ac roeddwn ni o'r diwedd yn Wr a Gwraig ac roedd hi'n amser i arwyddo.

Eglwys San Pedr, Caerfyrddin. Llun gan Caroline Griffiths

Gwnes ofyn i un o fy ffrindiau gorau i ganu yn y Seremoni, mae ganddi lais anhygoel, hyd yn oed cyn i mi gwrdd a Paul, r'on i'n gwybod mai Nia fyddai'n canu yn fy mhriodas. I ychwanegu i'r hud, roeddwn ni wrth ein boddau pan gynigiodd ein ffrind annwyl, Mark, i chwarae'r ffliwt i ni hefyd, mae e'n ffantastig. Wrth i ni eistedd yn y stafell gefn yn arwyddo'r gofrestr, r'on ni gyd 'di syfrdannu gan y ddeuawd perffaith oedd heb hyd yn oed wedi cwrdd a'i gilydd o'r blaen heb son am perfformio 'da'i gilydd... dwi'n meddwl falle ein bod wedi creu rhywbeth arbennig drwy cyfuno'r ddau yma!

Nia a Mark. Llun gan Peter Meredith Photography

Beth oedd yn teimlo fel cant o luniau yn hwyrach, roeddwn ni yn y car posh yn anelu at Abergwaun, ac roedd gan Wncwl Gerallt fotel o Champagne a gwydrau yn barod i ni ar gyfer ein taith arbennig - roedd hyn yn hynod o lyfli, dwi'n sicr y diod i ni fwynhau ac ei angen fwya erioed!

Mewn tegwch, roedd gan ein ffotograffwyr, Peter a Clare o Peter Meredith Photography swydd a hanner, ond mi wnaethant mor dda. Mae'n wir i chi gael llawer am eich arian gyda'r cwmni yma, gyda dau ffotograffydd yn cymryd lluniau yn ddi-dor am cyn-gymaint o amser ag oedd yn bosib, gwerth pob ceiniog. Dy'n ni ddim yn ffotograffi'n dda iawn, felly roedd hi'n ryddhad i weld eu bod wedi cael rhai siotiau da ohonom!

Teulu agos Paul. Llun gan Peter Meredith Photography  Teulu agos Catrin. Llun gan Peter Meredith Photography

Cwpwl o gannoedd o luniau yn hwyrach ac aethom fewn i ystafell enfawr yn llawn o wynebau hapus, roedd yn deimlad anhygoel. Roedd yr ystafell mor bert, gwnaeth Chair Covers Wales drefnu'r gorchudd cadeiriau gyda sashes pert lliw eirin a swag ar gyfer y brif ford, roeddwn ni mor falch y gwanethom gynnwys gorchudd cadeiriau yn ein cyllideb, roedd yr ystafell yn edrych yn du hwnt o brydferth. Ysbrydoliaeth am yr addurniadau ford oedd y rhosyn hudol yn Beauty and the Beast. Gwnaethom enwi'r 19 ford arol anifieliaid y goedwig, gallwch weld o'n dillad ar Daffodili faint i ni'n hoffi ein creaduriaid y goedwig, a gwnaeth fy chwaer, Meleri, weithio mor galed i gael lluniau'r anifeiliad i gyd mewn amser. Roedd y bwyd yn fendigedig, y bwyd gorau dwi erioed wedi cael mewn Priodas, a gwnaeth llawer o'n westeion ddweud yr un peth. Roedd yr areithiau yn ardderchog hefyd, i gyd yn ddoniol, hyderus ac o'r galon, gwnaeth fy Nhad, Paul ac Andrew yn anhygoel o dda.

Gorchudd cadair a sash eirin gan Chair Covers Wales. Llun gan Sarah Peters  Creaduriaid y Goedwig, gan Meleri Sion. Llun gan Sarah Peters

Un o fy hoff bethau am y dydd oedd clywed bod y merched bach ishe gweld y Dywysoges - ciwt!!

Ein DJ oedd ffrind dda i mi, Gareth Brown aka Brownski Beat, efe oedd y DJ preswyl pan oeddwn i yn y Brifysgol. Ni wnaeth siomi, roedd y llawr yn llawn dawnswyr drwy'r nos. Ein dawns cyntaf oedd fersiwn Glee o gan Aerosmith sef Dream On. A gan bod teulu Tad Paul o Corfu, roedd yn rhaid i ni gael ychydig o ddawnsio Groegaidd yn doedd, gwaneth pawb fwynhau hynny. Mi wnes i hefyd sypreisio Paul (a minnau!!) gyda chan, From This Moment On gan Shania Twain, teimlais iddo fod yn gan addas i mi ganu.

Ni aethom i'r gwely tan 5yb - gwnaeth y dydd a'r nos hedfan heibio, ond mi oedd wir yn ddiwrnod anhygoel.

Y diwrnod wedyn aethom i aros yng Ngwesty'r Giltar yn Ninbych y Pysgod, roedd gennym ystafell gyda golygfa o'r mor, golygfa tu hwnt o brydferth. Roedd y staff yn lyfli, r'on nhw'n gwybod siwt i wneud i ni deimlo'n arbennig. Cawsom amser mor neis yn edrych allan ar y mor yn darllen ein cardiau Priodas ac yn agor rhoddion, diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gyfrannu at y llawenydd yma.

Pob diolch i'r tudalennau ar Facebook wnaeth helpu hefyd - os ydych chi'n trefnu priodas, byddwch yn siwr o hoffi'r tudalennau canlynol - Hike Those Likes Marketplace, Cwtch The Bride a Wedding Find It Buy It.

Rydym yn llawn gwerthfawrogiad ac ni allwn gynnwys ein hun, a teimlwn mor lwcus i ni gael y blog Daffodili  yma, yn lwyfan arlein i ddangos ein gwerthfawrogiad ac i hyrwyddo'r gwasanethau hynny wnaeth ddarparu ar ein cyfer mor dda. Diolch enfawr i bawb wnaeth helpu i wneud ein diwrnod mawr y diwrnod mwyaf, diolch am deithio i fod yn ran ohono, diolch am ddawnsio ac am y cyfarchion di-ri. A diolch yn fawr iawn i'n rhieni a wnaeth yn bendant ein helpu i'w wneud y diwrnod arbennig
y byddwn ni'n cofio am fyth bythoedd.

Diolch o waelod calon - Catrin a Paul Formosa

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

Add a comment