The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 RSS Feed

» Listings for April 2012

 1. I don't know if you're like me , but I have so many children in my life - and they all call me 'Aunty' Catrin. I'm not related to any of them, but my friendship with the new mum or dad means that i get an honorary badge of 'Aunty' - and Paul therefore an 'Uncle'! We are just at that age now where everyone around us are getting married and raising families, and we are so happy to be part of the little families lives.

  Today, one of my best friends gave birth to a second daughter, another pretend niece to add to my collection, and I am over-joyed with this increase in my collection! In the last six months alone, I have become an 'Aunty' to three baby boys and two baby girls. I cannot wait to be part of their lives as they grow from being babies to being good little children.

  All these babies in our lives are so valuable to us, not ony because they enrichen our lives, but because we learn so much from them, and we learn from our friends who are parents who are mothers and fathers. From the first visit, we get a sneak preview into the world of a new parent, what they need, which clothing sizes are most appropriate, which material is best, we are constantly picking up tips, and we are so grateful to our friends for their inspiration!

  So, if you have a tip you would like to share, we are more than happy to consider any suggestion when it comes to Daffodili - that includes what kind of items you would like to see on the website. Please email [email protected] we will consider anything!

  Thank you - Catrin

 2. Dwi'm yn gwbod os ydych chi fel fi, ond ma' gen i cymaint o blant yn fy mywyd - ac mi fyddant i gyd yn fy ngalw'n 'Anti' Catrin. Dwi'm yn perthyn i'r un ohonynt, ond mae fy nghyfeillgarwch gyda'r fam neu'r tad newydd yn golygu bod gen i'r bathodyn 'Anti' - a Paul felly yn 'Wncwl'! R'ym yn yr oedran na nawr ble mae pawb o'n hamgylch yn priodi ac yn magu teuluoedd, a r'ym yn hapus iawn i fod yn rhan o fywydau'r teuluoedd bach.

  Heddiw, bu geni ail ferch i un o'n ffrindiau gorau, nith esgus bach arall i ychwanegu i'r casgliad, a dwi'n du hwnt o hapus gyda'r cynyddiad yma yn fy nghasgliad! Yn y chwe mis dwetha yn unig, dwi wedi dod yn 'Anti' i dri bachgen bach a dwy ferch. Dwi methu aros i fod yn rhan o'u bywydau wrth iddynt dyfu o fod yn fabannod i fod yn blantos bach da.

  Mae'r holl fabannod yma yn ein bywydau yn werthfawr iawn i ni, nid dimond oherwydd eu bod yn cyfoethogi ein bywydau, ond oherwydd dysgwn cymaint wrthynt, a dysgwn o'n ffrindiau sydd yn famau a thadau. O'r ymweliad cyntaf, cawn gip olwg fewn i fyd y rhiant newydd, beth sydd angen arnynt, pa faint ddillad sydd fwya addas, pa fath o ddefnydd sydd orau, pigwn dips i fyny byth a beunydd, a r'ym mor ddiolchgar i'n ffrindiau am eu hysbrydoliaeth!

  Felly os oes gennych chi unrhyw dip yr hoffwch rannu, rydym yn ddigon parod i ystyried unrhyw awgrymiadau pan ddaw i wella Daffodili - mae hynny'n cynnwys pa fath o eitemau hoffwch weld ar y wefan a pha opsiynau talu sydd well 'da chi. Ebostiwch [email protected] ystyriwn unrhywbeth!

  Diolch - Catrin