The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 RSS Feed

» Listings for June 2012

 1. I’ve reached that age now where everyone around me is getting married, having babies and settling down as happy little families. I love spending time with the new little families, and meeting another special little baby. In December, Evan was born, a lovely new son for my friend, Catrin (it is a common name here in Wales!), he is such a cute little boy! But with each new baby being born in my circle of friends, it is starting to become more apparent how much work goes in to caring for a new baby. So how do you keep the balance between everything? I’m sure that every new parent has their own story about the first few months of their child’s life, but this is Catrin and her family’s story.

  **************************

  When I became a mum for the first time last December, for the first few weeks I was consumed with establishing my breastfeeding, mastering the art of changing a nappy without getting a surprise shower, shouting ‘muslin!’ very frequently (why are they always at the other side of the room when you need them?!), and generally bursting with love for my little bundle of gorgeousness, Evan.

  When we started to go to a baby clinic for weigh-ins and Evan’s first jabs, the health visitor began asking whether or not we had been to any baby groups. We’d been to a few breastfeeding group gatherings starting when Evan was about 4 or 5 weeks old (and I could get my mushy baby brain focused on road signals and car manouvers again!), and had also been meeting up regularly with a friend and fellow new mum, and her daughter who’s 3 weeks older than Evan. We would go for walks, pop to each other’s houses for a cuppa (decaff) and a chat and generally talk babies, comparing notes and experiences, which was incredibly helpful and fun. I was interested in maybe baby yoga/massage too but felt that neither Evan (or I!) was ready for the swimming pool experience at that point!

  A number of different groups were suggested to me, and soon I found I became bombarded with options to enhance mine and my babies social life! I could easily have done something everyday of the week, and having to fit in “appointments” from visitors wanting a cwtsh with Evan in the evening. I began to think carefully about what the options open to us were....what my baby would gain from a particular group, and what I would gain from it. I found that time was going so quickly....Evan was engaging and communicating with us and showing us his personality. Spending quality time at home together is precious....getting to know my little boy, and seeing what his natural patterns of behaviour really are - when he needs to sleep, when he needs to play and when he needs to eat. As I am breastfeeding we haven’t had a daily routine as such, but he recently has fallen into a little routine of his own of getting up at roughly the same time, morning feed and nap at around the same hour daily. Most baby groups are in the morning (please someone invent an afternoon group!!), so if you’ve been up a lot feeding in the night it sometimes isn’t so easy to get both of you ready and out the door in time.

  It is possible, as a new mum, to feel pressure from a lot of corners to “do everything”, every group.....every meeting.... but every mum and every baby is different with different needs. What works for one doesn’t for another.

  I think that little Evan and I have got the balance just right for us between ‘home and away’. We go to Ti a Fi (a Welsh group) one morning a week, occasionally baby yoga or swimming another morning, and continue the weekly strolls/picnics and meet ups with my friend and her little girl. Also by now we have enlisted a few other new mums and tots in the local area to join us and we almost have a little group of our own!

  What is great is seeing my baby interact with other babies, seeing him grow, smile, touch and respond, while building relationships. But what I love even more is the special time we have at home together as a family where we get to play, to enjoy and to continue to be amazed by our little boy.

  **************************

  Are you pregnant for the first time? Unsure as to how to live your life once the baby’s been born? I really hope that you have had some sort of comfort from Catrin’s story – there are no rules when you’re caring for a baby, as long as you’re both (mother and baby) happy with what you get up to day by day. If you do what is comfortable to you, the balance will happen naturally without you trying!

  If you would like to share your baby stories or if you have any tips for expectant / new mothers, please feel free to email us on [email protected], we would love to publish them in this blog.

  Thank you – Catrin (and Catrin!)

 2. Dwi 'di cyrraedd yr oedran 'na nawr ble 'ma pawb o'n amgylch i'n priodi, cael babis ac yn setlo lawr fel teuluoedd bach hapus. A dwi o hyd yn joio yng nghwmni'r teuluoedd bach newydd, a cael cwrdd a babi bach sbesial arall. Ym mis Rhagfyr, cafodd Evan ei eni, mab bach arbennig iawn i'm ffrind, Catrin (enw cyffredin iawn yng Nghymru!), mae e'n fachgen bach mor ciwt! Ond gyda phob babi newydd sy'n cael ei eni yn fy nghylch o ffrindie, mae e'n dechre dod yn fwy amlwg i mi faint o waith sy'n mynd fewn i fagu baban newydd. Felly sut mae cadw'r cydbwysedd rhwng bopeth? Dwi'n siwr bod gan bob rhiant newydd ei hanesion eu hunain am fisoedd cyntaf eu plant, ond dyma stori Catrin a'i theulu.  

  **************************

  Ar ôl dod yn fam am y tro cyntaf, fis Rhagfyr diwethaf, fe wnes i dreulio’r wythnosau cyntaf yn sefydlu’r bronfwydo, dod i ddysgu gyda sut i newid clwt heb wlychu yn y broses, a gweiddi ‘muslin!’ yn amal iawn (pam bod nhw wastod ochor arall yr ystafell pan ‘rych chi eisiau nhw!), ac wrth gwrs mwynhau’r teimlad anhygoel o garu, a dod i nabod fy mabi bach, Evan.

  Pan dechreuon ni fynd i’r clinic babanod ar gyfer pwyso a chael y pigiadau cyntaf, fe ofynodd ymwelydd iechyd os oeddem ein dau wedi mentro i unrhyw grwpiau babis eto. Roeddem ni wedi bod mewn ambell gyfarfod grwp bwydo o’r fron gan ddechrau pan oedd Evan rhyw 4 neu 5 wythnos oes (a phan oeddwn i wedi dod i’r pwynt lle oedd fy ‘baby brain’ yn gallu cofio sut oedd dechrau’r car a’i yrru!). Yn ogystal buom yn cwrdd ‘fyny’n rheolaidd gyda ffrind, sy’n fam newydd hefyd - a’i merch fach sydd 3 wythnos yn hŷn nag Evan. Byddem yn mynd am dro, galw draw am goffi (decaff!) a siarad babis, yn cymharu profiadau a safbwyntiau. Rhywbeth gwerthfawr iawn i fam newydd - yn ddefnyddiol ac yn hwyl. Roedd gen i ddiddordeb mewn yoga babi/tylino’r corff ond yn teimlo nad oedd Evan (na fi chwaith!) yn barod ar gyfer y ‘profiad pwll nofio’ ar y pwynt yna! 

  Awgrymwyd nifer o grwpiau gwahanol i mi - a oedd yn addo cyfoethogi bywyd cymdeithasol fy mabi a minnau! Gallwn yn hawdd fod wedi gwneud rhywbeth pob dydd o’r wythnos, tra’n cadw ‘apwyntiadau’ gyda’r nos ar gyfer ymwelwyr a oedd eisiau cwtsh gydag Evan. Dechreuais feddwl yn ofalus am yr ospiynau oedd yn agored i ni...pa grwpiau fyddai’n fuddiol i fy mabi, ac i fi. Roeddwn yn ymwybodol fod amser yn mynd yn gyflym iawn a bod Evan yn dod i gyfathrebu gyda ni a dangos ei bersonoliaeth i ni, a bod amser adref yn hynod o werthfawr a sbesial... dod i nabod fy mab bach, a sylwi ar ei batrymau naturiol - pryd mae e eisiau cysgu, chwarae, bwydo. Gan fy mod yn bronfwydo doedd gyda ni ddim rwtîn dyddiol arbennig fel y cyfryw ond rwy’n gweld yn ddiweddar ei fod yn syrthio i fewn i’w rwtîn bach personol ei hun o ddeffro tua’r un adeg a bwydo a chysgu tua’r un amser yn y bore. Mae’r rhan fwyaf o grwpiau yn cael eu cynnal yn y bore (plîs rhywun a wnewch chi greu grwp prynhawn!) ac felly os ydych chi wedi bod fyny’n aml yn y nos yn bwydo, mae’n gallu bod yn sialens i gael y ddau ohonoch allan o’r ty mewn da bryd.

  Fel mam newydd, mae’n bosibl i deimlo pwysau i ‘wneud popeth’...mynd i bob grwp...pob cyfarfod. Ond mae pob mam a babi yn wahanol, ac mae ganddynt anghenion gwahanol.  Mae beth sy’n iawn i un, ddim yn iawn i un arall.

  Rwy’n teimlo erbyn hyn fod gan Evan a fi y cydbwysedd perffaith i ni rhwng y ‘mewn’ a’r ‘mas’. Rydym yn mynd i Ti a Fi un bore’r wythnos, weithiau yoga babi neu nofio ar fore arall, a’n dal i gwrdd a fy ffrind a’i merch fach hi yn gyson ar gyfer picnics, mynd am dro a sgwrsio. Erbyn hyn, mae ambell fam a babi arall yn yr ardal wedi ymuno gyda ni a bron gellir dweud fod gennym ein grwp bach ein hunain!

  Rydw i wrth fy modd yn gweld fy mabi yn ymwneud a babis eraill, yn gwenu, cyffwrdd ac ymateb, tra’n ffurfio perthynas. Ond yn fwy na hynny, yr hyn sydd wir yn sbesial ydy’r amser rydym yn ei dreulio adref fel teulu pan ydym yn chwarae, mwynhau a pharhau i gael ein syfrdanu gan ein mab bach ni.

  **************************

  Ydych chi'n feichiog am y tro cyntaf? Yn ansicr am sut i fyw bywyd arol i'r un bach cael ei eni? Dwi'n gobeithio'n fawr i chi gael ryw fath o gysur gan stori Catrin - does dim rheolau tra'n magu babi, ond eich bod chi'ch dau (yn fam ac yn faban) yn hapus gyda'r hyn a wnaech o ddydd i ddydd. Os wnewch chi beth sy'n gyfforddus i chi, mi ddaw'r cydbwysedd yn naturiol heb i chi drio! 

  Os hoffech chi rannu eich hanesion am fabi, neu os oes gennych unrhyw gyngor i'r rhai sy'n feichiog, neu i famau newydd, anfonwch ebost at [email protected], bydden ni'n dwli eu cyhoeddi ar y blog yma.  

  Diolch - Catrin (a Catrin!)