The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 RSS Feed

» Listings for August 2012

 1. A worthy cause – be inspired

  If you’ve been inspired by recent sporting events, but don’t know where to begin, take a leaf out of Sian Harries and Alex Hurcombe’s book! These amazing girls will be donning on their running shoes to run their first ever 10K race on Sunday, 16 September 2012 in and around Tunbridge Wells.

  Motivating them in this mission is raising as much money as possible for the Hospice in the Weald – to read more about the Hospice and the good work it does to help those in need, click on the following link http://www.hospiceintheweald.org.uk/

  The Super Girls are also hoping to help a little boy called George Weller. George has CHARGE syndrome. I have never heard of this syndrome before, but having read the information on The Charge Syndrome Foundation’s website http://www.chargesyndrome.org/ I am utterly in awe of this little boy and his family who have been through so much. It is a complex syndrome which has left him in and out of hospital most of his life, and I am so proud of the girls for taking it upon themselves to raise as much as they can towards a walking frame for George. It is George’s bravery which spurs them on.

  Sian and Alex have set up a Facebook group in which they quote George’s mummy. If this doesn’t tug at your heart-strings to give and support, I don’t know what will:

  "George has a syndrome called charge. This is an acronym for the disabilities that he has. Although George has this syndrome it does not define him, he is a wonderful brave boy who has had a lot of medical set backs and spent most of his life in and out of hospital having numerous operations. George has the most amazing sense of humour and getting a smile and a chuckle from him lights up the day!"

  If you would like to donate to these worthy causes, please don’t be shy, Sian and Alex would welcome any amount, and once these running angels have completed the race, they will let you know how to go about paying. They have a Facebook group that you can join and this is where you can state your donation amount in advance - https://www.facebook.com/groups/alexandsiansponsorpage/

  Alternatively, feel free to contact Daffodili via email [email protected], Facebook,  Twitter or simply comment on this blog post and we’ll pass on any messages / donations to Sian and Alex.

  Message from Sian and Alex “ANY AMOUNT WELCOME! and can we just say a huge THANK YOU to you all in advance!!!”

  Please share this blog so that we can reach as many people as possible to support.

  Thank you - Catrin

 2. Achos da – i’ch ysbrydoli

  Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan y mabolgampau dros yr wythnosau diwethaf, ond yn ansicr ble i ddechrau, be am ddilyn esiampl Sian Harries ac Alex Hurcombe! Bydd y merched anhygoel yma yn gwisgo’u sgidie rhedeg er mwyn rhedeg eu ras 10K cyntaf erioed ar Ddydd Sul, 16 Medi 2012 yn Tunbridge Wells.

  Yn eu gyrru ymlaen yn eu anterth yw’r nod i godi cyn gymaint o arian ag sy’n bosib ar gyfer Hospice in the Weald – i ddarllen mwy am yr Hospis a’r gwaith da y gwnânt i helpu’r rhai mewn angen, cliciwch ar y linc yma http://www.hospiceintheweald.org.uk/

  Mae’r merched eithriadol yma hefyd yn gobeithio helpu bachgen bach o’r enw George Weller. Mae gan George syndrom CHARGE. Dwi byth ‘di clywed am y syndrom yma o’r blaen, ond wedi darllen gwybodaeth ar wefan the Charge Syndrome Foundation http://www.chargesyndrome.org/ mae gen i cymaint o barch tuag at y bachgen bach yma a’i deulu sydd wedi bod trwy siwt gymaint. Mae’n syndrom cymhleth sy’n golygu bod George wedi bod mewn a mas o’r ysbyty am y rhan fwyaf o’i fywyd, a dwi mor browd o’r merched am gamu fewn i’r golau er mwyn codi cymaint o arian ac y gallant tuag at ffrâm gerdded i George. Dewrder George sy’n sbarduno’r merched i gario ymlaen.

  Mae Sian ac Alex wedi creu grwp ar Facebook lle welir dyfyniad (dwi wedi ei gyfieithu) gan fam George. Os nad yw hyn yn cydio yn eich calon, dwi’m yn gwbod beth fydd:

  “Mae gan George syndrom o’r enw charge. Acronym yw hyn am yr anableddau sydd ganddo. Er bod gan George y syndrom yma, dyw e ddim yn diffinio pwy yw e, mae e’n fachgen dewr hyfryd sydd wedi cael llawer o rwystrau meddygol ac wedi gwario’r rhan fwyaf o’i fywyd mewn a mas o‘r ysbyty yn cael amryw driniaethau. Mae gan George yr hiwmor mwyaf anhygoel ac mae cael gwen a chwerthiniad ganddo yn bwrw goleuni ar y dydd!”

  Os hoffech gyfrannu i’r achosion da yma, peidiwch bod yn swil, croesawyd unrhyw faint gan Sian ac Alex, a phan bydd y rhedwyr angylaidd yma wedi gorffen y ras, cewch wybod sut i fynd at i dalu. Mae ganddynt grwp ar Facebook y gallwch ymuno a dyma lle gallwch nodi ymlaen llaw y maint yr hoffwch gyfrannu - https://www.facebook.com/groups/alexandsiansponsorpage/

  Neu mae croeso i chi gysylltu â Daffodili drwy ebost [email protected] , Facebook, Trydar neu rhowch sylwad ar y blog yma ac mi anfonwn unrhyw negeseuon / cyfraniadau ymlaen i Sian ac Alex.

  Neges gan Sian ac Alex “CROESO I CHI ROI UNRHYW FAINT! Ac hoffwn ddweud DIOLCH YN FAWR IAWN i chi gyd ymlaen llaw!!!”

  Cofiwch rannu’r blog yma er mwyn i ni gyrraedd cyn gymaint o gefnogwyr ag sy’n bosib.

  Diolch yn fawr - Catrin